Warunki wypowiedzenia umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2022/02 Luty

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2021 r. (IV CSKP 92/21)

W świetle celu i charakteru prawnego art. 75c p.b. pominięcie obowiązkowej procedury przez bank czyni dokonane wypowiedzenie kredytu bezskutecznym. Brak podjęcia przez bank ustawowo przewidzianych czynności, które poprzedzają wypowiedzenie, czynią wypowiedzenie przedwczesnym.

Wyrokiem z 13.06.2018 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo Banku o zasądzenie od pozwanego D.M. kwoty 123 089,11 zł z ustawowymi odsetkami. W uzasadnieniu ustalił, że pozwany w 2013 r. zaciągnął u strony powodowej kredyt w wysokości 122 699,39 zł na cele mieszkaniowe, a jego spłata została rozłożona na 30 lat. Bank miał prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu, m.in. z powodu niedotrzymania warunków umowy. W związku z zaleganiem przez pozwanego w płatnościach rat kredytowych strona powodowa we wrześniu 2016 r. wypowiedziała umowę kredytu w części dotyczącej warunków spłaty z powodu braku spłaty wymagalnych rat. Poinformowała, że z upływem 30-dniowego terminu wypowiedzenia cała niespłacona kwota kredytu stanie się natychmiast wymagalna, a spłata zaległości przed terminem wypowiedzenia spowoduje utratę jego mocy. W listopadzie 2016 r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty w terminie 7 dni, informując, że w razie braku możliwości jednorazowej zapłaty należności, możliwe jest zawarcie porozumienia lub ugody.

W takim stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, podnosząc, że wypowiedzenie umowy kredytu nastąpiło z naruszeniem art. 75c ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896, dalej: „p.b.”), a w konsekwencji żądanie zapłaty okazało się przedwczesne. Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę, iż zarówno ujęci (...)