Posiadacz rachunku bankowego jako pokrzywdzony

Monitor Prawa Bankowego 2021/12 Grudzień

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 listopada 2019 r. (II AKa 202/19)

Z chwilą wpłacenia środków pieniężnych do banku wpłacający, tj. posiadacz tych środków, traci prawo własności tych środków i ma tylko roszczenie do banku o ich zwrot. Już z chwilą wpłacenia pieniędzy bank staje się ich właścicielem.. Stają się one w systemie bankowym abstrakcyjnymi jednostkami pieniężnymi. Wpłacenie pieniędzy na rachunek bankowy nie tworzy swoistej „skrytki” czy „skarbonki”, gdzie zdeponowane pieniądze są cały czas własnością wpłacającego. Z chwilą wpłacenia pieniędzy na rachunek bankowy właścicielem takich środków staje się bank. W konsekwencji bank, dokonując rozporządzeń tymi środkami, rozporządza własnym mieniem, a nie mieniem właścicieli rachunków.

Zygmunt Kukuła

            I. Przedstawiane orzeczenie wpisuje się w tematykę ochrony przed nadużyciami występującymi na płaszczyźnie usług powiązanych z prowadzeniem rachunków bankowych. Problematyce tej poświęcono dotąd sporo uwagi w literaturze fachowej, uwzględniając różne aspekty występujących zagrożeń i sposobów redukowania negatywnych następstw, które z nich wynikają. Opublikowane orzeczenie stanowi uzupełnienie dotychczasowego dorobku i opinii na ten temat, skupiających uwagę na przesłankach odpowiedzialności karnej za oszustwo klasyczne, uznawane za najczęściej popełniane przestępstwo na szkodę systemu bankowego.

Pewien problem na drodze do osiągnięcia zakładanego celu wynika z faktu, iż pomimo publikacji tezy glosowanego wyroku, sam wyrok wraz z uzasadnieniem nie został dotąd upubliczniony, toteż nie jest znany stan fakt (...)