Termin zastrzeżony w umowie poręczenia

Monitor Prawa Bankowego 2021/12 Grudzień

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2021 r. (IV CSKP 41/21)

Wyrokiem z 21.01.2019 r. Sąd Apelacyjny na skutek apelacji pozwanych wniesionej od wyroku Sądu Okręgowego z 16.10.2017 r.:

1) uchylił pkt 1 tego wyroku w zakresie utrzymania nakazu zapłaty z 14.12.2016 r. co do pozwanego A sp. z o.o. w zakresie kwoty 999 887,85 zł wraz z odsetkami i w tej części umorzył postępowanie, a w pozostałej części zmienił pkt 1 wyroku w stosunku do tego pozwanego w ten sposób, że uchylił nakaz zapłaty w pozostałej części i oddalił powództwo, zaś w stosunku do pozwanego M.R. zmienił pkt 1 wyroku w ten sposób, że uchylił nakaz zapłaty i oddalił powództwo w stosunku do tego pozwanego;

2) zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2 i 3 w ten sposób, że uchylił nakaz zapłaty w stosunku do pozwanej D.R. i oddalił powództwo w stosunku do tej pozwanej;

3) obciążył powoda kosztami procesu za I i II instancję.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne, na których Sąd Okręgowy oparł zaskarżony wyrok. Zgodnie z tymi ustaleniami powód zawarł 3.11.2005 r. z Bankiem generalną umowę o współpracy, której przedmiotem było określenie zasad współpracy, w szczególności w zakresie zapewnienia wsparcia finansowego mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez umożliwienie im dostępu do kredytów udzielanych przez ten Bank. W dniu 7.11.2014 r. spółka A zawarła z Bankiem umowę kredytu rewolwingowego do kwoty 2 000 000 zł z na okres od 7.11.2014 r. do 7.11.2015 r. W § 6 ust. 1 pkt 5 tej umowy przewidziano, że prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku z tytułu umowy stanowi m.in. poręczenie powodowego Funduszu o wartości 80% kwoty przyznanego kredytu, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł. Tego samego dnia powód zawarł ze spółką A umowę zatytułowaną „umowa poręczenia”. Na podstawie tej umowy powód podjął decyzję o udzieleniu poręczenia w wysokości 1 000 000 zł, co stanowiło 50% kredytu bez odsetek, dla Banku tytułem zabezpieczenia kredytu, który miał zostać udzielony spółce A na warunkach określonych w powiadomieniu o warunkowej decyzji kredytowej Banku z 6.11.2014 r. i umowie kredytu rewolwingowego z 7.11.2014 r. Tytułem zabezpieczenia poręczenia spółka A wystaw (...)