Transakcje niezgodne z posiadaną wiedzą o kliencie

Monitor Prawa Bankowego 2021/12 Grudzień

Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 22 czerwca 2021 r.

Komunikat nr 31 w sprawie działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w przypadku realizacji przez klienta transakcji niezgodnych z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności

W związku z przysługującą, na podstawieart. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, ze zm.) – zwanej dalej: „ustawą AML”, kompetencją do udostępniania wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej – zwany dalej: „Generalnym Inspektorem” zwraca uwagę na następujące kwestie.

  1. Wybrane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy AML instytucje obowiązane, zdefiniowane w art. 2 ust. 1 ustawy AML, zobligowane zostały do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego.

Katalog środków bezpieczeństwa finansowego został określony w art. 34 ust. 1 ustawy AML. Natomiast przypadki, w których instytucje obowiązane muszą je stosować, wskazano w art. 35 ustawy AML. Przykładowo w świetle art. 35 ust. 2 ustawy AML w obecnym brzmieniu instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego również w odni (...)