Rozbieżności dotyczące informacji o beneficjencie rzeczywistym klienta

Monitor Prawa Bankowego 2023/01 Styczeń

Komunikat GIIF z 14 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta

W związku z przysługującą, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą AML”, kompetencją do udostępniania wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej – zwany dalej „Generalnym Inspektorem” zwraca uwagę na następujące kwestie.

  1. Wybrane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy AML środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

  • identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości,
  • identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem.

Jak stanowi art. 37 ust. 3 ustawy AML instytucje obowiązane, stosując środek bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2, nie polegają wyłącznie na informacjach pochodzących z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru, o którym mowa w art. 30 lub art. 31 dyrektywy 2015/849, prowadzonego we właściwym państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 61a ust. 1 ustawy AML instytucja obowiązana:

  • odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i
  • podejmuje c (...)