Rażące niedbalstwo użytkownika usług płatniczych

Monitor Prawa Bankowego 2022/12 Grudzień

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 6 lipca 2022 r. (III Ca 264/22)

Rażące niedbalstwo (culpa lata) jest kwalifikowaną postacią winy nieumyślnej. Oznacza zatem wyższy jej stopień niż w przypadku zwykłego niedbalstwa, leżący już bardzo blisko winy umyślnej (culpa lata dolo aequiparatur). Wykładnia pojęcia rażącego niedbalstwa powinna uwzględniać kwalifikowaną postać braku zwykłej staranności w przewidywaniu skutków. Konieczne jest zatem stwierdzenie, że podmiot, któremu taką postać winy chce się przypisać, zaniedbał takiej czynności zachowującej chronione dobro przed zajściem zdarzenia powodującego szkodę, której niedopełnienie byłoby czymś absolutnie oczywistym w świetle doświadczenia życiowego dostępnego każdemu przeciętnemu uczestnikowi obrotu prawnego i w sposób wprost dla każdego przewidywalny mogło doprowadzić do powstania szkody. Rażące niedbalstwo zachodzi bowiem tylko wtedy, gdy stopień naganności postępowania drastycznie odbiega od modelu właściwego w danych warunkach zachowania się dłużnika.

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wyrokiem z 1.12.2021 r. oddalił powództwo Ł.M., A.M. przeciwko Bankowi o zapłatę 19 573 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 2.12.2020 r. i zasądził od powodów solidarnie na rzecz pozwanego 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Rejonowy ustalił, że powodowie A.M. i Ł.M. zawarli z pozwanym Bankiem umowę rachunku bankowego, na podstawie której pozwany prowadzi dla powodów od 6.06.2001 r. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (...). Do wskazanego rachunku bankowego została wystawiona i wydana karta płatnicza (debetowa) nr (...). Do umowy rachunku bankowego łączącej strony zastosowanie miał Regulamin rachunków dla osób f (...)