Raportowanie przez dostawcę usług płatniczych

Monitor Prawa Bankowego 2023/4 Kwiecień

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 20 grudnia 2022 r.

Komunikat nr 53 w sprawie raportowania przez instytucję obowiązaną, będącą dostawcą usług płatniczych odbiorcy, transferów środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy w transferze bierze udział krajowy pośredniczący dostawca usług płatniczych

W związku ze zidentyfikowanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: „GIIF”) przypadkami, w których instytucje obowiązane nie dopełniły obowiązku przekazywania informacji na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 593, ze zm., dalej: „uPPP”) GIIF informuje:

  1. Obowiązek przekazania informacji o wykonanym (...)