Procedura grupowa AML – przegląd dotychczasowych rozwiązań i wymogów regulacyjnych

Monitor Prawa Bankowego 2024/03 Marzec

Ustawa o AML[1] nałożyła dodatkowe obowiązki w zakresie opracowania i wdrożenia regulacji wewnętrznych instytucji obowiązanych. Jednym z nich jest prawny obowiązek wprowadzenia procedury grupowej (art. 51 u.p.p.p.). Przepisy te dotyczą również niektórych banków działających na rynku polskim. W ostatnich latach wystąpiły zdarzenia istotne z punktu widzenia regulacyjnego – wydanie przez właściwe organy kontroli lub nadzoru stanowisk obejmujących tę problematykę. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie obecnego stanu prawnego oraz dotychczas sformułowanych oczekiwań co do procedur grupowych AML, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dotyczących banków jako instytucji obowiązanych[2].

Kamil Majewski

Artykuł 51 u.p.p.p. został wprowadzony w wyniku implementacji IV Dyrektywy AML[3]. Artykuł 45 tej dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do krajowego porządku prawnego przepisów zobowiązujących podmioty wchodzące w skład grupy do wdrożenia strategii i procedur obejmujących całą grup (...)