Ochrona gwarancyjna deponenta

Monitor Prawa Bankowego 2022/06 Czerwiec

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 lipca 2021 r. (I CSKP 150/21)

Gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie są deponentami w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Wyrokiem z 26.10.2017 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo Gminy skierowane przeciwko Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o zapłatę 2 072 736,15 zł z ustawowymi odsetkami od 21.12.2015 r. do dnia zapłaty.

Sąd ustalił, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina zawarła 28.12.2012 r. z Bankiem umowę na czas określony od 25.01.2013 r. do 24.01.2017 r., której przedmiotem było prowadzenie przez ten Bank na rzecz Gminy rachunków bankowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie i przechowywanie wkładów pieniężnych, udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, przewożenie pieniędzy (gotówki) z/do siedziby Gminy z/do siedziby Banku lub jego oddziału. W tym samym dniu umowy o podobnej treści podpisali z Bankiem kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, realizujących zadania własne Gminy w zakresie oświaty i wychowania, sportu i rekreacji, pomocy społecznej oraz utrzymania porządku publicznego: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkół Podstawowych nr (…), Publicznych Gimnazjów nr (…), Publicznych Przedszkoli nr (…), Świetlic Środowi (...)