Kredyt walutowy

Monitor Prawa Bankowego 2022/03 Marzec

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 października 2020 r. (III CSK 99/18)

Kredyt walutowy charakteryzuje się tym, że kwota kredytu jest wyrażana w  walucie obcej i spłata jest dokonywana również w tej walucie, w przeciwieństwie do kredytu indeksowanego, w którym kwota kredytu jest podawana w walucie krajowej i w tej walucie zostaje wypłacona, ale zostaje przewalutowana na walutę obcą, po czym spłata kredytu następuje w walucie krajowej, lub kredytu denominowanego, w którym kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej, a zostaje wypłacona w walucie krajowej, zaś spłata kredytu następuje w walucie krajowej.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego oddalającego powództwo o zasądzenie kwoty 132 811,78 zł z tytułu zwrotu świadczenia z nieważnej umowy kredytowej zawartej z Bankiem. Sąd Apelacyjny, podzielając ustalenia faktyczne i wywody prawne Sądu pierwszej instancji, ustalił, że powód 28.04.2008 r. zawarł umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego, w której ustalono, że wręczył zbywcom kwotę 35 000 zł, natomiast pozostała cena w kwocie 475 000 zł miała pochodzić w części z kredytu bankowego i zostać zapłacona częściowo na poczet zadłużenia zbywców, a częściowo przelana na ich konto.

W dniu 28.05.2008 r. powód zawarł z pozwanym Bankiem umowę o dewizowy kredyt mieszkaniowy na kwotę 107 604,03 franków szwajcarskich z okresem kredytowania na 360 miesięcy. Wykorzystana kwota kredytu miała być oprocentowana według zmiennej stopy oprocentowania obliczonej jako suma stawki LIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych w CHF i marży Banku w wysokości 1,5% (…). Zgodnie ze wskazaniem powoda wykorzystanie kredytu następować miało w ciężar rachunk (...)