Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci

Monitor Prawa Bankowego 2022/12 Grudzień

Uchwała Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2022 r. (III CZP 57/22)

Kwota objęta przewidzianym w art. 56 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439) pisemnym poleceniem złożonym bankowi przez posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dotyczącym dokonania – po jego śmierci – wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanych przez niego osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 k.c.

Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne powstało w sprawie o dział spadku połączonej z podziałem majątku wspólnego zmarłych małżonków Z.M. i W.M. z wniosku spadkobiercy L.M. – jej wnuka A.A., z udziałem spadkobierczyń W.M.: córek I.P. i L.B. oraz wnuczek S.M. i K. S.-M. W toku postępowania uczestniczka I.P. wniosła o zaliczenie na poczet schedy spadkowej uczestniczki L.B. kwoty 75 255,19 zł, która została jej wypłacona po śmierci W.M. na podstawie jego pisemnej dyspozycji środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym na wypadek śmierci, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439, dalej: „p.b.”). Sąd Rejonowy uwzględnił ten postulat, podnosząc w uzasadnieniu postanowienia z 28.01.2020 r., że przedmiotowa dyspozycja jest czynnością o charakterze darmym w rozumieniu art. 1039 § 1 k.c., zaś w świetle okoliczności sprawy nie ma podstaw do przyjęcia, że zadysponowanie tymi środkami przez W.M. nastąpiło ze zwolnieniem L.B. od obowiązku (...)