Prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia

Monitor Prawa Bankowego 2023/5 Maj

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2022 r. (II CSKP 453/22)

Artykuł 170 p.b. ustanawia zakaz pobierania wynagrodzenia tylko przez tego, kto dokonuje czynności bankowej bez zezwolenia, a nie przez jego kontrahenta.

Wyrokiem z 23.03.2016 r. Sąd Rejonowy oddalił powództwo syndyka masy upadłości C. spółki z o.o. przeciwko M.Ł. o zapłatę kwoty 65 524,60 zł z odsetkami. Wydany w wyniku apelacji powoda wyrok Sądu Okręgowego z 20.12.2016 r. został uchylony wyrokiem SN z 29.05.2019 r. (III CSK 170/17). W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy wyrokiem z 16.01.2020 r. zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji i zasądził od pozwanego na rzecz powoda całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie od 29.05.2014 r. do dnia zapłaty. Akceptując i częściowo uzupełniając ustalenia Sądu Rejonowego, Sąd drugiej instancji ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 28.11.2011 r. między C. sp. z o.o. a pozwanym została zawarta umowa, na podstawie której pozwany dokonał wpłaty na rachunek C. kwoty 25 000 zł, natomiast C. zobowiązała się do zapłacenia wybranemu salonowi samochodowemu kwoty 100 000 zł za zakupiony pojazd. W wykonaniu umowy C. zapłaciła 29.05.2012 r. na rachunek bankowy salonu kwotę 51 500 zł, a 13.06.2012 r. bezpośrednio na rachunek pozwanego kwotę 48 500 zł.

W dniu 6.12.2011 r. C. zawarła z pozwanym umowę, na podstawie której pozwany wpłacił na rachunek bankowy C. kwotę 20 000 zł, zaś C. zobowiązała się do wypłacania przez okres sześciu miesięcy odsetek w wysokości 20% miesięcznie, tj. kwoty 6480 zł netto co dwa miesiące, zaś w ostatnim miesiącu miał nastąpić zwrot kapitału. Z tytułu tej umowy C. wypłaciła pozwanemu łącznie 39 440 zł, w tym 19 440 zł z tytułu odsetek. Pierwsza wypłata odsetek nastąpiła po 6.02.2012 r.

Pozwany zawierał również kolejne umowy z C., lecz mimo wpłacenia przez niego kolejnych kwot, C. nie wywiązała się z zobowiązań zaciągniętych na podstaw (...)