Skuteczność cesji wierzytelności hipotecznej

Monitor Prawa Bankowego 2023/4 Kwiecień

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2022 r. (II CSKP 247/22)

Z chwilą wygaśnięcia hipoteki wymaganie przewidziane w art. 79 ust. 1 zd. 2 u.k.w.h. staje się nieaktualne, znika przeszkoda wstrzymująca skuteczność cesji zabezpieczonej wierzytelności.

Wyrokiem z 4.07.2019 r. Sąd Apelacyjny oddalił   apelację P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz”) od wyroku Sądu Okręgowego z 11.10.2017 r. oddalającego powództwo, w którym Fundusz domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanych W.R. i A.R. kwoty 126 860,10 zł z zastrzeżeniem ograniczenia ich odpowiedzialności do wysokości hipoteki umownej zwykłej oraz hipoteki kaucyjnej na bliżej oznaczonej nieruchomości (dalej: „Nieruchomość"), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr […] (dalej: „Księga”), z tytułu zadłużenia kredytowego zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą w kwocie 100 000 zł oraz hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 50 000 zł. Dochodzona kwota odpowiadała sumie przyznanej Funduszowi w planie podziału ceny uzyskanej ze sprzedaży egzekucyjnej Nieruchomości, pozostawionej na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Obejmowała ona kwotę 76 860,10 zł stanowiącą pozostały do zapłaty kapitał kredytu i kwotę 50 000 zł stanowiącą skapitalizowane, naliczone przez wierzyciela pierwotnego odsetki umowne.

W sprawie ustalono m.in., że umową z 15.03.2004 r. Bank udzielił pozwanym i Z.P. kredytu w kwocie 100 000 zł (dalej: „Umowa”). Spłata należności z Umowy została zabezpieczona hipotecznie przez ustanowienie na Nieruchomości pozwanych hipoteki umownej zwykłej w kwocie 100 000 zł (dalej: „Hipoteka zwykła”) na zabezpieczenie wierzytelności kapitałowej oraz przez ustanowienie hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 50 000 zł na zabezpieczenie wierzytelności odsetkowej (dalej: „Hipoteka kaucyjna”).

W dniu 6.01.2010 r. Bank rozwiązał Umowę przez wypowiedzenie, a 9.05.2011 r. wystawił przeciwko dłużnikom bankowy tytuł egzekucyjny (dalej: „BTE”), któremu postanowieniem z 30.05.2011 r. Sąd Rejonowy nadał klauzul (...)