Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów a postępowanie restrukturyzacyjne i układ zawarty w takim postępowaniu

Monitor Prawa Bankowego 2022/03 Marzec

Niniejsze opracowanie dotyczy wykreślenia zastawu rejestrowego z rejestru zastawów w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego i zawartego w tym postępowaniu układu. Powstają w tej materii rozmaite problemy praktyczne i teoretyczne[1]. Takie „wyczyszczenie” składnika mienia z zastawu rejestrowego może mieć istotne znaczenie gospodarcze z punktu widzenia zastawcy.

Rafał Adamus

Po pierwsze podstawa do wykreślenia zastawu rejestrowego może się zmaterializować jeszcze w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. W niniejszym opracowaniu broniony jest pogląd, że klauzula umowy zastawniczej przewidująca termin ad quem prawa zastawniczego lub w inny sposób wyrażająca czas na wyczerpanie praw zastawnika z zastawu rejestrowego jest ważna i skuteczna. Poza tym mogą mieć miejsce inne zdarzenia skutkujące wygaśnięciem zastawu rejestrowego w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Po drugie wskazano na możliwość wnioskowania o wykreślenie zastawu rejestrowego w czasie wykonywania układu w przypadku wcześniejszego zaspokojenia zastawnika w całości. Po trzecie poruszony został problem wykreślenia zastawu rejestrowego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o wykonaniu układu.

Zasada ogólna dotycząca uczestnictwa w układzie wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawniczym po zmianach z 1.12.2021 r.

Zasada ogólna stanowi, że układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika prawem zastawniczym w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem (art. 151 ust. 2 p.r.[2]). Wartość przedmiotu zabezpieczenia należy oszacować według wartości likwidacyjnej netto. Możliwość zaspokojenia z takiego przedmiotu trzeba oceniać z uwzględnieniem:

  • wysokości kosztów egzekucyjnych,
  • tzw. przywilejów egzekucyjnych,
  • pierwsze (...)