Wideoweryfikacja klienta instytucjonalnego

Monitor Prawa Bankowego 2022/07-08 Lipiec - Sierpień

Pismo Urzędu KNF

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące identyfikacji klienta instytucjonalnego[1] i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji

Prezentujemy dobre praktyki w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132, ze zm.), zwanej dalej: „ustawą”, dotyczących zapewnienia środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności identyfikacji klienta instytucjonalnego (zwanego dalej także: „klientem”) i weryfikacji jego tożsamości w instytucjach obowiązanych, podlegających nadzorowi KNF (zwanych dalej: „podmiotami nadzorowanymi”), w oparciu o metodę wideoweryfikacji[2].

Praktyki te powinny znaleźć zastosowanie w bieżącej działalności podmiotów nadzorowanych, wykorzystujących metodę wideoweryfikacji (dotyczy nawiązania stosunków gospodarczych lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnych bez fizycznej obecności klienta).

W zakresie zarówno wdrożenia, jak i funkcjonowania modelu identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów w oparciu o rozwiązania technologiczne, mają zastosowanie standardy zawarte w przeznaczonych dla podmiotów nadzorowanychrekomendacjach KNF i wytycznych w zakresie IT, np. w Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, Rekomendacji D-SKOK dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy „instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę”. Powyższe oznacza, że to na podmiotach nadzorowanychciąży wymóg ustalenia poziomu ryzyka (w tym profilu ryzyka klienta wynikającego m.in. z branży prowadzonej działalności gospodarczej, ryzyka kraju itd.). W przypadku, gdy nawiązywanie albo utrzymywanie stosunków gospodarczych lub przeprowadzanie transakcji okazjonalnej następuje bez fizycznej obecności klienta, to od zidentyfikowanego przez podmiot nadzorowanypoziomu i profilu ryzyka klienta oraz przeprowadzonej przez niego oceny tego ryzyka zależy, w jakim zakresie i jak szczegółowo podmiot nadzorowanyzastos (...)