Ważność umowy kredytu obejmującej klauzule abuzywne

Monitor Prawa Bankowego 2024/03 Marzec

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 września 2023 r. (II CSKP 1495/22)

Artykuł 3851 k.c. nie wyłączył stosowania art. 56 k.c. w obrocie konsumenckim i nawet przy przyjęciu, że teza 62 wyroku TSUE z 3.10.2019 r. ma oparcie w Dyrektywie, tylko Sejm lub Trybunał Konstytucyjny, na podstawie art. 188 pkt 2 Konstytucji RP, mogą wyłączyć stosowanie art. 56 k.c. do umów, których niektóre postanowienia okazały się abuzywne.

Wyrokiem z 27.09.2019 r. Sąd Okręgowy ustalił, że powodów nie wiążą postanowienia § 7 ust. 1 w zw. z § 1 ust. 3A oraz § 3 ust. 3 umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „[…]” nr […] zawartej pomiędzy powodami a Bankiem 29.12.2007 r., zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 19 320,12 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4.04.2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 17 625,43 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4.04.2017 r. do dnia zapłaty, zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 4336,53 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4.04.2017 r. do dnia zapłaty, oddalił dalej idące powództwa oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania pierwszoinstancyjnego. Na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny wyrokiem z 20.01.2021 r. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I, II, III, V, VI i VII w ten sposób, że zasądził od strony pozwanej Banku na rzecz powoda K.N. 2141,36 zł, a na rzecz powódki J.N. 615 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4.04.2017 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił (…).

W uzasadnieniu wyroku Sąd odwoławczy wskazał, że w niniejszej sprawie poza kontrolą kredytobiorcy pozostawał dopuszczalny stopień odchylenia kursu (marża Banku), jak też kryteria stosowane przez Bank przy ustalaniu kursu. Kredytobiorca nie wiedział, jaką wartość bazową któregokolwiek z dost (...)