Warunkowe wypowiedzenie umowy pożyczki

Monitor Prawa Bankowego 2022/06 Czerwiec

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2021 r. (III CSKP 164/21)

Niestanowczego wypowiedzenia umowy nie wyłącza art. 75c p.b., który nakłada na bank obowiązki polegające na wezwaniu kredytobiorcy, gdy ten opóźnia się ze spłatą zobowiązania, do zapłaty i wyznaczenia mu terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych wraz z pouczeniem o możliwości złożenia w terminie 14 dni roboczych wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Inną natomiast kwestią jest dopuszczalność realizacji tych obowiązków w piśmie zawierającym jednocześnie wypowiedzenie umowy pod warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c. Wskazana regulacja kwestii tej nie obejmuje. Wymaga jedynie, aby wyszczególnione w art. 75c p.b. obowiązki banku były zrealizowane w czasie trwania umowy, a nie dopiero po jej wypowiedzeniu. Wymaganie to może zostać spełnione w razie niestanowczego wypowiedzenia umowy kredytu lub pożyczki pieniężnej.

1. W sprawie z powództwa Banku przeciwko A.G. o zapłatę Sąd Okręgowy wydanym w postępowaniu nakazowym nakazem zapłaty z 28.09.2017 r. nakazał pozwanemu, aby zapłacił na rzecz powoda kwotę 103 511,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 31.08.2017 r. do dnia zapłaty (…). Od nakazu zapłaty pozwany wniósł zarzuty, kwestionując roszczenie co do zasady oraz wysokości. Wyrokiem z 10.10.2018 r. Sąd Okręgowy utrzymał w mocy w całości nakaz zapłaty z 28.09.2017 r.

2. Z ustaleń Sądu pierwszej instancji wynika, że 27.06.2016 r. pomiędzy A.G. a Bankiem została zawarta umowa o pożyczkę gotówkową nr (…). Na jej podstawie powód udzielił pozwanemu pożyczki w wysokości 99 955,38 zł (…).

Bank miał pra (...)