Udowodnienie sprzeciwu od odmowy uznania wierzytelności

Monitor Prawa Bankowego 2023/09 Wrzesień

Uchwała Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2023 r. (III CZP 141/22)

Sprzeciw może być oparty na dowodach niewskazanych w zgłoszeniu wierzytelności (art. 258 ust. 1 p.u.).

Zagadnienie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu wyłoniło się w sprawie upadłościowej R. sp. z o.o. Postanowieniem z 21.04.2022 r. sędzia-komisarz uwzględnił sprzeciw wierzyciela Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wobec odmowy uznania przez syndyka wierzytelności ze względu na jej przedawnienie i niewykazanie przez wierzyciela dowodami zawnioskowanymi przy zgłoszeniu wierzytelności, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Stanął na stanowisku, że art. 258 ust. 1 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1520, ze zm., dalej: „p.u.”) nie ogranicza wierzyciela we wskazaniu w sprzeciwie jedynie tych dowodów, na które powołał się w zgłoszeniu wierzytelności. W konsekwencji uznał, że nowe dowody przedstawione przez wierzyciela w sprzeciwie, powiązane z twierdzeniami lub zarzutami, na które powoływał się w zgłoszeniu wierzytelności, nie są spóźnione, a wynika z nich, że zgłoszona wierzytelność nie jest przedawniona, doszło bowiem do przerwania biegu przedawnienia. Podkreślił, że ustawodawca wprowadził prekluzję dowodów dopiero na etapie rozpoznawania sprzeciwu, co znajduje odzwierciedlenie w art. 258a ust. 3 p.u.

Od powyższego rozstrzygnięcia zażalenie wniósł Syndyk, kwestionując uznanie, że dowody przedstawione dopiero w sprzeciwie nie są objęte dyspozycją art. 258 ust. 1 p.u. Podczas rozpoznawania zażalenia Sąd Rejonowy w Opolu powziął poważne wątpliwości, którym dał wyraz w zagadnieniu prawnym przedstawionym Sądow (...)