Termin do zaskarżenia decyzji BFG

Monitor Prawa Bankowego 2023/07-08 Lipiec/Sierpień

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2020 r. (II GZ 221/20)

Artykuł 103 ust. 5 ustawy o BFG ustanawia wymóg zachowania 7-dniowego terminu do zaskarżenia decyzji tak dla strony postępowania będącej adresatem tej decyzji, jak i dla podmiotu, którego interes prawny miał doznać uszczerbku w związku z jej wydaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaskarżonym postanowieniem z 21.05.2020 r. (VI SA/Wa 810/20) na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, ze zm., dalej: „p.p.s.a.”), odrzucił skargę A. sp. z o.o. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 15.01.2020 r. nr [...] w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji.

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd pierwszej instancji stwierdził, że pismem nadanym w placówce operatora wyznaczonego 2.03.2020 r. skarżąca spółka wniosła do WSA skargę na decyzję BFG z 15.01.2020 r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, umorzenia instr (...)