Sposób obliczania przychodów a gwarancja całkowitej spłaty obligacji przychodowych

Monitor Prawa Bankowego 2023/01 Styczeń

Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 11 marca 2021 r. (VIII SA/Wa 197/21)

Sposób obliczania przychodów nie przesądza jedynie o pierwszeństwie zaspokojenia obligatariuszy z przychodów, a stanowi gwarancję spłaty obligacji.

Rafał Woźniak

I. Glosowane orzeczenie dotyczy sposobu określenia przychodów w uchwale w sprawie emisji obligacji przychodowych w świetle ustawy o obligacjach[1] i wpływu tego sposobu na gwarancję ich całkowitej spłaty. W komentowanym orzeczeniu Sąd meriti potwierdził, że sposób obliczania przychodów stanowi gwarancję całkowitej spłaty obligacji, a nie przesądza jedynie o pierwszeństwie zaspokojenia obligatariuszy z przychodów. Podstawa spłaty obligacji wynika z zakresu odpowiedzialności emitenta, jaką ten na siebie przyjął w warunkach emisji. Niniejsza glosa jest aprobująca.

II. Stan faktyczny w omawianej sprawie był następujący. W grudniu 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej („RIO”), działając na podstawie art. 91 ust. 1 u.s.g.[2], stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej z listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na emisji obligacji przychodowych. Jako powód wskazano istotne naruszenie art. 25 ust. 2 u.o.

Kolegium stwierdziło, że zgodnie z § 2 i 3 uchwały celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z wydatkami na refinansowanie kosztów nabycia przez emitenta (tj. gminę) akcji w spółce akcyjnej („Spółka”). Środki pieniężne uzyskane przez Spółkę z tytułu podwyższonego kapitału zakładowego zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji lotniska cywilnego użytku publicznego. Dodatkowo w § 3 uchwały określono „...inne przedsięwzięcie”, z którego obligatariusze mają prawo zaspokoić swoje roszczenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami gminy. Przedsięwzięciem było oddanie przedsiębiorstwu państwowemu w dzierżawę nieruchomości, na których dokonuje ono rozbudowy i modernizacji lotniska.

W ocenie RIO w u (...)