Przedawnienie roszczeń banku po wypowiedzeniu umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2024/04 Kwiecień

Uchwała (7) Sądu Najwyższego z 10 maja 2023 r. (III CZP 52/22)

Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy.

Rzecznik Finansowy na podstawie art. 83 § 2 w zw. z art. 83 § 1 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym wniósł o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały rozstrzygającej zagadnienie prawne w związku z ujawnionymi w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa: „Czy w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez kredytodawcę, bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytodawcy o zapłatę rat, których terminy płatności upłynęły przed momentem wypowiedzenia, rozpoczyna się z chwilą wypowiedzenia, czy z upływem odrębnego dla każdej raty umownego terminu płatności?”.

Rzecznik Finansowy wskazał, że w wyrokach sądów ukształtowały się trzy linie orzecznicze dotyczące problematyki ustalenia terminu wymagalności roszczeń banku o świadczenia z umowy kredytu i w związku z tym określenia daty, od której należy liczyć bieg przedawnienia. Wyrażając własne stanowisko, uznał, że kwalifikacja świadczenia z umowy kredytu spłacanego w ratach jako świadczenia jednorazowego nie sprzeciwia się przyjęciu, iż termin wymagalności poszczególnych rat nie jest związany z datą ostatecznej spłaty kredytu wskazaną w umowie lub wynikającą z wypowiedzenia umowy. Każda rata ma określony termin płatności, z którego nadejściem staje (...)