Proces sądowy po ogłoszeniu upadłości pozwanego banku

Monitor Prawa Bankowego 2024/05 Maj

Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 września 2023 r. (III CZ 265/23)

Artykuł 145 ust. 1 p.u. nie dotyczy postępowania kasacyjnego.

1. Sąd Apelacyjny postanowieniem z 27.12.2022 r. odrzucił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku SA z 28.06.2022 r. (pkt 1) i odrzucił skargę kasacyjną (pkt 2).

Sąd Apelacyjny wskazał, że pozwana wywiodła skargę kasacyjną od wyroku SA z 28.06.2022 r., którym oddalono jej apelację od wyroku SO z 13.10.2021 r. Zarządzeniem z 13.10.2022 r. pełnomocnik pozwanej został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej. Odpis powyższego zobowiązania, wysłany na zarejestrowane w Portalu Informacyjnym konto pełnomocnika, nie został odebrany, zwrot nastąpił 2.11.2022 r. Braki formalne skargi kasacyjnej mimo upływu wyznaczonego terminu nie zostały usunięte, wobec czego Sąd Apelacyjny postanowieniem z 22.11.2022 r. odrzucił skargę kasacyjną. Odpis powyższego postanowienia wysłany na zarejestrowane w Portalu Informacyjnym konto pełnomocnika pozwanej nie został odebrany, skutek doręczenia nastąpił 8.12.2022 r.

Pełnomocnik pozwanej pismem złożonym 2.12.2022 r. wniósł o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej. W treści wniosku uprawdopodobnił okoliczności uzasadniające brak winy w uchybieniu terminu oraz przedstawił okoliczności uprawdopodobniające zachowanie tygodniowego terminu od czasu ustania przyczyny uchybienia. W szczególności podniósł, że dopiero 30.11.2022 r. stwierdził, że nie wykonał wezwania do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z 9.12.2022 r. Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek o przywrócenie terminu d (...)