Organ egzekucyjny jako podmiot uprawniony do wypłaty z rachunku

Monitor Prawa Bankowego 2022/02 Luty

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 grudnia 2020 r. (III AUa 934/20)

Organ egzekucyjny należy do kręgu podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 55 ust. 3 p.b.

Decyzją z 25.04.2019 r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał Bank S.A. do zwrotu świadczenia wypłaconego na rachunek A.M. nr (...) (rachunek ubezpieczonego) za okres od 1.03.2019 r. do 31.03.2019 r. w kwocie 658,80 zł, tj. po miesiącu, w którym nastąpił zgon ubezpieczonego, co miało miejsce 11.02.2019 r. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy powołał przepisy art. 138a i art. 144 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1383, dalej: „u.e.r.”), a także art. 55 ust. 3 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, ze zm., dalej: „p.b.”).

Od powyższej decyzji odwołanie złożył Bank, w którym wniósł o jej zmianę w ten sposób, że Bank nie jest zobowiązany do zwrotu świadczenia w wysokości 658,80 zł za okres od 1.03.2019 r. do 31.03.2019 r. (…). W uzasadnieniu odwołania Bank wskazał, że pierwszą informację o śmierci posiadacza rachunku powziął z pisma ZUS z 21.03.2019 r. Wypłata środków z powyższego rachunku nastąpiła 6.03.2019 r. z tytułu zajęcia realizowanego przez Bank, zgodnie z wezwaniem komornika sądowego (...) w sprawie egzekucyjnej KM (...). Jeszcze przed doręczeniem zaskarżonej decyzji, na wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot środków w kwocie 1995,49 zł, Bank poinformował organ rentowy, że możliwy jest jedynie częściowy zwrot ponad kwotę 658 zł, która nie mogła zostać zwrócona w związku z wypłatą tej kwoty na rzecz komornika sądowego (...).