Ochrona dóbr osobistych pożyczkobiorcy

Monitor Prawa Bankowego 2023/02 Luty

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 lipca 2021 r. (V ACa 442/19)

Działanie banku polegające na przetwarzaniu danych osobowych pożyczkobiorcy poprzez zamieszczenie jego historii kredytowej w rejestrze nie może zostać uznane za bezprawne, gdy spełniono przesłanki określone w art. 105a ust. 3 p.b.

Powód L.L. domagał się w pozwie zobowiązania pozwanej do wystąpienia do Biura (...) S.A. z żądaniem wykreślenia jego danych zamieszczonych w rejestrze w zakresie dotyczącym zawartej przez strony umowy pożyczki z 10.09.2010 r. oraz ugody z 4.12.2013 r. Ponadto powód żądał zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 1000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania.

Na uzasadnienie żądania pozwu powód podał, że pomimo uregulowania w całości jego zobowiązania z umowy pożyczki, pozwana nie chce usunąć jego danych osobowych z rejestru. Wskazał ponadto, że na bezprawność działania pozwanej wpływ ma również to, że w rejestrze znajdują się wpisy niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, gdyż zawarł umowę pożyczki, a nie umowę kredytu. Dodał także, że w związku z istniejącymi wpisami w rejestrze nie może uzyskać kredytu lub pożyczki w żadnej instytucji kredytowej z wyjątkiem pozwanej, która w ten sposób wymusza na nim korzystanie z jej usług.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania. Zarzuciła, że na podstawie art. 105a ust. 5 ustawy z 29.08.1997 r. – Pra (...)