Obowiązki informacyjne dotyczące pożyczki odnawialnej

Monitor Prawa Bankowego 2021/12 Grudzień

Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 22 czerwca 2021 r.

Komunikat nr 31 w sprawie działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w przypadku realizacji przez klienta transakcji niezgodnych z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności

Umowa ramowa dotycząca pożyczki odnawialnej powinna zawierać wszystkie parametry wymagane przepisami ustawy o kredycie konsumenckim dla wszystkich możliwych wysokości wypłat i okresów kredytowania.

Decyzją z 30.12.2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, ze zm., dalej: „u.o.k.k.”) oraz stosownie do art. 33 ust. 4-6 u.o.k.k., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Spółce, uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 u.o.k.k., działanie Spółki polegające na nieprzekazywaniu konsumentom na trwałym nośniku w postaci formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego – przed udzieleniem drugiej i każdej kolejnej pożyczki w ramach zawartej „Umowy pożyczki odnawialnej” – informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497, ze zm., dalej: „u.k.k.”), co stanowi naruszenie art. 13 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 u.k.k., i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 11.03.2016 r. – punkt I.1 decyzji.

W punkcie I.2 decyzji Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 u.o.k.k., działanie Spółki polegające na udzielaniu konsumentom drugiej i każdej kolejnej pożyczki bez zawarcia każdorazowo nowej umowy pożyczki w formie pisemnej, co stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 u.k.k., i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 11.03.2016 r.

W punkcie II decyzji Prezes UOKiK na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 i art. 33 ust. 4-6 u.o.k.k. (…) nałożył na Spółkę karę pienię (...)