Nieważność umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne

Monitor Prawa Bankowego 2024/05 Maj

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2023 r. (II CSKP 1837/22)

Prowizja – oprócz odpłatności za dokonywane czynności bankowe – może zawierać w sobie element wynagrodzenia, skoro kredyt jest świadczeniem odpłatnym. W szczególności prowizja może obejmować ten element świadczenia, który wiąże się z kosztem ryzyka udzielenia kredytu.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z 21.05.2021 r. w sprawie o zapłatę z powództwa Banku przeciwko P.R., na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego z 17.12.2019 r., w szczególności zmienił zaskarżony wyrok w punkcie III w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej dalszą kwotę 45 187,53 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie; zmienił punkt II, zastępując kwotę 2099 zł kwotą 8235 zł oraz oddalił apelację strony powodowej w pozostałym zakresie oraz apelację pozwanego w całości.

W dniu 28.08.2015 r. P.R. zawarł z Bankiem umowę kredytu gotówkowego. Na mocy umowy Bank udzielił pozwanemu kredytu w kwocie 146 407,76 zł. Kredyt był przeznaczony na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą i był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która wynosiła 8,60% w stosunku rocznym. Po dwóch latach od dnia zawarcia umowy kredytu P.R. przestał spłacać raty kredytu z uwagi na trudności finansowe. Pismem z 7.10.2017 r. powód wezwa (...)