Naliczanie odsetek po wypowiedzeniu umowy kredytu

Monitor Prawa Bankowego 2023/02 Luty

Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2021 r. (II CSKP 175/21)

Skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu nie powoduje zniesienia istniejącego pomiędzy stronami stosunku obligacyjnego wynikającego z zawartej umowy, ale skutkuje wymagalnością roszczenia banku obejmującego niespłacone raty kredytu oraz odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie. Wypowiedzenie to nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku zwrotu otrzymanego kredytu w wysokości określonej w umowie wraz z należnymi odsetkami, zmieniając jedynie termin wymagalności tego roszczenia, nie ma też podstaw do uznania, że określone w umowie odsetki związane z niedotrzymaniem przez kredytobiorcę terminu zwrotu świadczenia nie mogą dotyczyć obowiązku wymagalnego w terminie wynikającym z wypowiedzenia umowy.

Wyrokiem z 31.10.2017 r. Sąd Okręgowy uchylił nakaz zapłaty tego Sądu z 22.04.2016 r., uzupełniony nakazem zapłaty z 1.06.2016 r. i zasądził od pozwanej J.G. na rzecz powoda Banku kwotę 178 821,38 zł, wraz z dalszymi odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) w stosunku rocznym, nie wyższymi niż odsetki maksymalne, liczonymi od kwoty 774 720,19 zł od 31.03.2016 r. do 8.06.2016 r. (…). Sąd Okręgowy ustalił, że 12.12.2007 r. J.G. zawarła z Bankiem umowę kredytu hipotecznego w wysokości 725 000 zł. Pozwana zobowiązała się zwrócić kwotę kredytu w ratach określonych w harmonogramie spłaty w terminie do 11.02.2038 r. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty kredytu od kwoty przeterminowanej miały być naliczane odsetki w wysokości czterokrotności stopy procentowej NBP. Pozwana poddała się egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego i wyraziła zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu ww. umowy do kwoty 1 160 000 zł.

J.G. nie regulowała rat z tytułu zaciągniętego kredytu, wobec czego ostatecznie Bank wypowiedział powyższą umowę, a 21.11.2011 r. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 774 740,19 zł, któremu została nadana klauzula wykonalności, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność dłużnika ograniczona jest do kwoty 1 160 000 zł. W dniu 30.03.2016 r. powód wystawił wyciąg z ksiąg bankowych stwierdzający ist (...)