Gwarancja ubezpieczeniowa

Monitor Prawa Bankowego 2024/05 Maj

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2023 r. (II CSKP 732/22)

Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji, w tym z gwarancji ubezpieczeniowej, z reguły będzie kwalifikowane jako działanie zachowawcze, a zatem mieszczące się w ramach zwykłego zarządu.

Wyrokiem z 3.12.2019 r. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej V. na rzecz powoda Miasta Opole – „MOSiR” kwotę 75 001 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od 15.07.2019 r. wraz z kosztami procesu tytułem części należności z gwarancji ubezpieczeniowej. Sąd pierwszej instancji ustalił, że 9.09.2014 r. powód w ramach zamówienia publicznego zawarł z wykonawcą E. umowę o wykonanie robót budowlanych „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej »O« wraz z pierwszym wyposażeniem”. Postanowiono w niej, że wykonawca wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontaktu oraz usunięcia wad i usterek.

W dniu 29.08.2014 r. pozwana na zlecenie E. udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek na okres od 9.09.2014 r. do 25.10.2021 r. w kwocie 1 532 536,01 zł stanowiącej sumę gwarancyjną, przy czym od 10.10.2016 r. do 25.10.2021 r. w kwocie do 459 760,80 zł stanowiącej równowartość kosztów usunięcia wad i usterek z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez zleceniodawcę wad fizycznych i/lub usterek ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w umowie, zgodnie z jej treścią z dnia wystawienia gwarancji. Na podstawie aneksu nr 1 z 3.10.2016 r. wydłużono okres obowiązywania gwarancji do 14.02.2022 r. oraz postanowiono, że od 31.01.2017 r. do 14.02.2022 r. suma gwarancyjna wynosi 459 760,80 zł. Na podstawie aneksu nr 2 z 24.04.2017 r. wydłużono okres obowiązywania gwarancji do 12.07.2022 r. oraz postanowiono, że od 28.06.2017 r. do 12.07.2022 r. suma gwarancyjna wynosi 466 771,80 zł.

Pozwana zobowiązała się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz powoda na pierwsze żądanie bezspornej kwoty, maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia na aktualny adres jej siedziby żądania zapłaty, złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego rachunek bankowy powoda i jego oświadczenie, że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i nie dokonał zapłaty wymaganych należności, o których mowa w § 1 ust. 1b, jeżeli do żądania zapłaty zostaną dołączone: kopia wezwania skierowanego do zleceniodawcy, dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących żądanie do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta, notarialne potwierdzenie, że podpisy na nim złożone należą do osób mogących składać oświadczenie woli w imieniu beneficjenta. Tylko kompletne żądanie zapłaty spełniające każdorazowo wszystkie wymogi formalne określone w treści gwarancji miało powodować obowiązek wypłaty (§ 2 ust. 3). Ustalono, że w zależności, która z okoliczności wystąpi pierwsza, gwarancja wygasa całkowicie i automatycznie w przypadku, gdy: żądanie zapłaty nie zostanie doręczone gwarantowi przez beneficjenta w okresie obowiązywania gwarancji, beneficjent zwolni pisemnie zleceniodawc (...)