Cyberbezpieczeństwo elektronicznych kanałów
dostępu do usług bankowych

Postanowienie Sądu Najwyższego z 6 lipca 2021 r. (III CZP 41/20)

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej również: „Komisja”, „KNF” lub „organ nadzoru”) obserwuje dynamiczny rozwój elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych, w znaczący sposób determinowany obecną sytuacją epidemiczną, w której nieprofesjonalni uczestnicy rynku przenoszą swoją aktywność z tradycyjnych form kontaktu i współpracy z dostawcami tych usług na rzecz kontaktu drogą elektroniczną. Oprócz oczywistych korzyści dla klienta związanych z możliwością efektywnego zarządzania finansami poprzez m.in. redukcję czasu i kosztów związanych z kontaktami z bankiem, taka praktyka niesie za sobą również szereg ryzyk mających wpływ na bezpieczeństwo środków finansowych klientów. Informacje pozyskane w trybie nadzorczym, w trakcie pracy operacyjnej zespołu CSIRT KNF (realizującego zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa), z mediów oraz sygnałów kierowanych do UKNF od konsumentów świadczą jednoznacznie o utrzymującej się niskiej świadomości klientów w obszarze zagrożeń i ryzyk związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii oraz niedostatecznej znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do usług finansowych związanych z powierzonymi środkami pieniężnymi.

W (...)