Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

12 marca 2020 r.
Duża nowelizacja k.p.c. z 4.07.2019 r. z omówieniem pierwszych doświadczeń praktyki
Nowe uprawnienia i obowiązki stron procesu także z punktu widzenia banków

 

Seminarium poprowadzi:
Dr Łukasz Zamojski - Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, obecnie orzekający w ramach stałej delegacji w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w Gliwicach w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych oraz aplikantów w/w zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego, postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych, w 2013 r. delegowany do SN jako sędzia sądu powszechnego w charakterze asystenta sędziego SN.

Celem seminarium:

Nowelizacja k.p.c. ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od czasu zmian, które weszły w życie z dniem 3 maja 2012 r.

Celem seminarium jest omówienie najistotniejszych zmian kodeksu postępowania cywilnego (zmieniono ponad 300 przepisów), które zostały wprowadzone w procedurze cywilnej na mocy ustawy z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania postępowania cywilnego.

Stosunkowo najszersze zmiany dotyczą dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego (usunięcie regulacji art. 207 i 217 k.p.c. i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy).

Niemal zupełnie przemodelowano instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń.

Ustawa obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności dla tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym, umowa dowodowa, akcesoryjność dowodu z zeznań świadków i inne).

Widoczne jest także zwiększenie wymogów formalnych co do sposobu formułowania pism procesowych przez strony, a zwłaszcza przez profesjonalnych pełnomocników co przejawia się między innymi w regulacjach zawartych w art. 127, 1301a, 210 § 2, 2351, 368 § 11-13 k.p.c.

Szereg istotnych problemów wynika również z niejasnych przepisów przejściowych dlatego sądy w różny sposób podchodzą do zagadnienia czy w danej sprawie stosować stare czy nowe przepisy.

W trakcie seminarium zostaną omówione pierwsze wnioski wynikające z praktyki sądów w zakresie stosowania przepisów objętych nowelizacją.

 

Grupa docelowa:

  • radcy prawni
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów ryzyka

 

W programie m.in.:

  • Zakres zastosowania nowych oraz dotychczasowych przepisów - węzłowe problemy intertemporalne, w tym zasada kontynuacji i wyjątki od niej
  • Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądów, w tym w odniesieniu do roszczeń wynikających z czynności bankowych
  • Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 k.p.c.)
  • Wprowadzenie postępowania w sprawach gospodarczych i jego odmienności
  • Zmiany dotyczące zażalenia i apelacji
  • Zmiany w postępowaniu uproszczonym

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

 

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego