Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

10 grudnia 2019 r.
V Dyrektywa AML i dzisiejsza regulacja prawna dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

 

Piotr Bodył-Szymala

Seminarium poprowadzi:
Dr Piotr Bodył Szymala - radca prawny, ekonomista, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Wsparcia Biznesu Grupy w Santander Bank Polska S.A., doradca Prezesa Zarządu w TFI Santander S.A. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki: „Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków”, „Ryzyko prawne w działalności banków”. Komentator spraw finansowych i międzynarodowych w mediach (zwłaszcza w ramach działalności redakcji międzynarodowej i redakcji gospodarczej Polskiego Radia S.A.).

Cele seminarium:

 • Gruntowna analiza nowych rozwiązań prawnych w obszarze efektywnego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wykorzystywanie instytucji finansowych do tego celu
 • Zdobycie wiedzy w zakresie kształtowania regulacji wewnętrznych dedykowanych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Zapoznanie się z aktualnymi trendami w zakresie AML ze szczególnym akcentem na usługi bankowości elektronicznej
 • Dodatkowym, ale niemarginalnym celem spotkania jest przyjrzenie się regulacji AML z perspektywy zadań przypisywanych do jednostek compliance i jednostek audytu wewnętrznego

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń , towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w szczególności:

 • pracownicy działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • pracownicy działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • pracownicy działu prawnego
 • pracownicy działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • pracownicy działu compliance
 • pracownicy działu nadzoru
 • pracownicy działu monitoringu zgodności

 

Omawiane zagadnienia:

 1. Dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE – czyli o źródle nowych regulacji (V Dyrektywa AML)
 2. Obraz walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w świetle rocznego sprawozdania GIIF – czyli IV Dyrektywa AML w praktyce
 3. Rozwiązania szczegółowe V Dyrektywy AML
 4. Podstawowe informacje o strukturze prawnej i funkcjonowaniu polskiego systemu AML
 5. Aktualności dotyczące infrastruktury prawnej polskiego systemu AML
 6. Postępowanie prowadzonego przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (naruszenie nr 2017/041), czyli o polskiej niezgodności z wzorcem europejskim

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Warszawa, 10 grudnia 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 9

Termin nadsyłania zgłoszeń do 26 listopada 2019 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego