Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

27 września 2018 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML

 

Piotr Bodył-Szymala

Seminarium poprowadzi:
Dr Piotr Bodył-Szymala - radca prawny, wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, był Dyrektorem Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej Grupy BZ WBK S.A., a obecnie jest Dyrektorem Departamentu Obsługi Prawnej w BZ WBK S.A. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki: Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków, Ryzyko prawne w działalności banków. Aktywny komentator prezentujący swoje poglądy w środkach masowej komunikacji, zwłaszcza w Polskim Radio SA.

Radykalna zmiana otoczenia prawnego w zakresie AML, w tym kilkukrotny wzrost obowiązków stawianych instytucjom obowiązanym (zwłaszcza bankom) wymuszają:

 • uważne, wnikliwe zapoznanie się z nowymi regulacjami (polską nową ustawą AML)
 • zmapowanie głównych ryzyk operacyjnych dla banków związanych z pierwszym okresem wdrażania nowych reguł
 • poszukiwanie optymalnych sposobów implementacji nowych regulacji
 • przemyślenie procesu tworzenia wewnętrznej dokumentacji AML w bankach operujących w Polsce

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w szczególności:

 • pracownicy działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • pracownicy działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • pracownicy działu prawnego
 • pracownicy działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • pracownicy działu nadzoru
 • pracownicy działu monitoringu zgodności

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

 • Europejska regulacja AML i jej wpływ na nową ustawę PPP
 • Nowa ustawa PPP jako element uszczelnienia systemu finansowego
 • Fundament nowej ustawy PPP, czyli ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Nowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Kary administracyjne i regulacja karna w nowej ustawie PPP
 • Przepisy dostosowawcze i przejściowe w nowej ustawie PPP

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 27 września 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 1

Termin nadsyłania zgłoszeń do 13 września 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego